APARTHOTEL ZAKĄTNA MARIUSZ PRZYWARA
ul. Zakątna 19, 33-100 Tarnów

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), przekazujemy poniżej podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w związku z wizytą na stronie internetowej www. https://www.aparthotelzakatna.pl/

1. Administratorem danych osobowych dotyczących osoby korzystającej z usług Aparthotel Zakątna (zwanej dalej „Gościem” lub „Osobą, której prawa dotyczą”) jest Mariusz Przywara, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Aparthotel Zakątna Mariusz Przywara, ul. Zakątna 19, 33-100 Tarnów, NIP: 8721023811, REGON: 8518083701 zwany dalej „Aparthotelem” lub „Administratorem”.

2. Z Administratorem kontakt możliwy jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Kochanowskiego 30A, 33-100 Tarnów, poczty elektronicznej: info@aparthotelzakatna.pl, telefonu +48 513 097 392.

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów Gościa, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane osobowe są:
∞ przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
∞ zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej
w sposób niezgodny z tymi celami;
∞ adekwatne, stosowne oraz ograniczone do celów, w których są przetwarzane;
∞ prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
∞ przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
∞ przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

4. Administrator przetwarza dane osobowe Gościa w następujących celach:
∞ zawarcie oraz realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich lub usługi gastronomicznej,
∞ dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną szkodą wyrządzoną przez Gościa, lub obrona przed wystosowywanymi przez Niego roszczeniami,
∞ udokumentowania wykonania usługi zgodnie z przepisami prawa podatkowego,
∞ zapewnienie bezpieczeństwa Gościom i innym osobom przebywającym na terenie Aparthotelu Zakątna dzięki wykorzystaniu systemu monitoringu wizyjnego,
∞ w celach spełnienia obowiązków statystycznych.
Dane osobowe Gościa będą przetwarzane również w calach marketingowych Administratora,
w przypadku wyrażenia zgody podczas udostępnienia danych osobowych, także w celach marketingowych innych podmiotów wskazanych podczas rejestracji pobytu.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu wykonania zobowiązania jest zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
∞ Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu podejmowania działań na żądanie Gościa, przed zawarciem umowy jest dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
Administrator ma prawo również przetwarzać dane osobowe, niezależnie od udzielonej zgody,
w sytuacji gdy:
∞ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
∞ przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Gościa, lub innej osoby fizycznej,
∞ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
∞ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności Gościa, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem,
∞ dane osobowe w postaci wizerunku Gościa będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz ochrony dóbr i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę udzieloną na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić w formie pisemnej na adres Administratora, bądź też w formie elektronicznej na adres e-mail info@aparthotelzakatna.pl.
W przypadku wycofania zgody może zaistnieć sytuacja, iż Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych w dalszym ciągu na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W takiej sytuacji Administrator będzie przetwarzał dane osobowe jedynie
w celach i w zakresie w jakim dopuszczają to przepisy prawa pomimo braku zgody osoby, której dane dotyczą.

6.Administrator przetwarza dane osobowe takie jak:
∞ Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer i szczegółowe dane paszportu lub innego uznanego na terytorium RP dokumentu tożsamości, dane karty kredytowej/debetowej, jak również inne szczegóły płatności, nazwa firmy, numer NIP, wizerunek.
∞ Informacje na temat stanu zdrowia Gościa posiadającego szczególne wymagania medyczne lub żywieniowe,
∞ Dodatkowe informacje na temat preferencji Gościa oraz osób z nim podróżujących, związanych
z życzeniami specjalnymi wyrażonymi na etapie rezerwacji,
∞ informacje na temat korzystania przez Gościa z witryny internetowej,
∞ treść wiadomości i zapytań kierowanych do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej, , mediów społecznościowych, poczty tradycyjnej oraz telefonu,
Dane osobowe dotyczące stanu zdrowia fizycznego lub psychicznego Gościa stanowią dane szczególnej kategorii (dane wrażliwe). Administrator będzie je przetwarzał wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Gościa lub jeżeli będzie to niezbędne z uwagi na wystosowaną przez niego prośbę specjalną, lub jeżeli Gość celowo wyżej wskazane dane dobrowolnie upublicznił.
W celu rezerwacji pobytu za pośrednictwem strony internetowej Administratora, przetwarzane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy, numer NIP, dane karty kredytowej/debetowej, jak również inne szczegóły płatności.

7. Aparthotel informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym (m.in. przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Gościa fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Aparthotelem, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.

8. Administrator informuje, że każdy Gość ma prawo do:
∞ dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do tych danych oraz do następujących informacji:
a. cele przetwarzania danych osobowych,
b. kategorie przetwarzanych danych osobowych,
c. informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
a także zastosowanych zabezpieczeniach związanych z przekazywaniem danych odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
d. w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
e. informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
f. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
g. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle,
h. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
Administrator na żądanie, dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacja zostanie udzielona drogą elektroniczną, jeżeli będzie to możliwe.
∞ sprostowania swoich nieprawidłowych danych.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
∞ żądania usunięcia danych w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
b. osoba, której dane dotyczą, cofnęła skutecznie zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
c. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
d. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych na cele marketingu bezpośredniego,
e. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
f. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego
w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,
g. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
∞ żądania ograniczenia przetwarzania (w art. 18 RODO),
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
w następujących przypadkach:
a. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
b przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
c. Aadministrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Przez ograniczenie przetwarzania danych osobowych należy rozumieć przechowywanie danych osobowych w celu ograniczenia ich dalszego przetwarzania.
Jeżeli na mocy wyżej wymienionego żądania przetwarzanie danych zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia.
∞ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO,
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na przepisie art. 6 ust. 1 lit. e, f RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.
Po wniesieniu sprzeciwu Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
∞ przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Wykonując prawo do przenoszenia danych określone wyżej, osoba której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu Administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
∞ ponadto każdy Gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Administrator oświadcza, że nie przetwarza danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

10. Administrator nie przekazuje danych Gościa do państwa trzeciego, tj. poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

11. Aparthotel informuje, że dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi wynajmu na rzecz Gościa, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres do 30 dni, chyba że z uwagi na szczególne okoliczności (np. wypadek) zapis z monitoringu będzie musiał być przechowywany dłużej,
w tym przez czas ewentualnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy.

12. Aparthotel informuje, że dane osobowe Gościa mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
a. Firmom księgowym współpracującym z Administratorem,
b. Kancelariom prawnym współpracującym z Administratorem,
c. Firmom ubezpieczeniowym współpracującym z Administratorem,
d. Firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Administratora,
e. Firmom kurierskim i pocztowym,

13. W przypadku zarezerwowania noclegu w Aparthotelu za pośrednictwem biura podróży lub portalu rezerwacyjnego, kategorie danych osobowych Gościa przekazane do Aparthotelu przez te podmioty mogą obejmować w szczególności imię i nazwisko, datę pobytu, adres e-mail, numer telefonu Gościa. O dokładnym źródle, z którego Aparthotel pozyskał dane osobowe Gościa można uzyskać informacje w Recepcji.

14. Polityka „cookies”.
Pliki cookies („ciasteczka”) to drobne pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Aparthotel jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego Gościa pliki cookies oraz mającym do nich dostęp. Pliki cookies są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia, bez podawania imienia lub nazwiska Gościa (Gość anonimowy). Są to informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu Gościa, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się
z urządzeniem.
∞ Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz naszego przedsiębiorstwa w celu optymalizacji działań.
∞ Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b. pliki cookies służące zapewnieniu bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć
w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień
i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,
z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
∞ Administrator wykorzystuje pliki cookies także do zbierania danych statycznych, za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. USA)
∞ Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
∞ Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Jednocześnie wskazujemy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Uwierzytelniania, Bezpieczeństwa
i Preferencji, utrudni korzystanie ze stron internetowych, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z nich.
∞ Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookies w ustawieniach preferencji. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookies. Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookies może pogorszyć ogólną jakość korzystania ze stron internetowych.
15. Administrator oświadcza, że:
∞ zakres w jakim możliwe będzie skorzystanie z praw, może być na mocy przepisów prawa ograniczony, w szczególności ze względu na prawa i wolności innych osób lub ze względu na interes publiczny.
∞ prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą, szczegółowo opisane w niniejszej Polityce Prywatności, wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a zapisy niniejszej Polityki Prywatności w żaden sposób nie ograniczają tych praw.
∞ Administrator w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych będzie podejmował regularne działania mające na celu przegląd niniejszej Polityki Prywatności
i dokonywania jej zmian, w sytuacji zmiany zakresu przetwarzanych danych osobowych, technologii przetwarzania tychże danych osobowych, a także w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów prawa bądź też wytycznych w zakresie ich stosowania.

Zaktualizowano dnia 18 maja 2018 roku