REGULAMIN APARTHOTELU ZAKĄTNA

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Aparthotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji tak na stronie własnej obiektu tj. www.aparthotelzakatna.pl jak i w oparciu o systemy rezerwacyjne pośredników tzw OTA (Booking, Airbnb i inne), podpisanie karty meldunkowej, zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Aparthotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Aparthotelu Zakątna.

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji, w każdym apartamencie, a także na stronie Aparthotelu www.aparthotelzakatna.pl

§2 DOBA APARTAMENTOWA

1. Apartament wynajmowany jest na doby.

2. Doba apartamentowi trwa od godziny 14:00 w dniu przyjazdu do godziny 11:00 w dniu wyjazdu.

3. Prośbę o przedłużenie doby Gość powinien zgłosić w Recepcji lub telefonicznie lub poprzez email nr telefonu oraz adres e-mail podane w zakładce „Kontakt” na stronie www.aparthotelzakatna.pl. Aparthotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (apartamentów) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.

4. Aparthotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Aparthotelu w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK
1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości że zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.

2. Gość Aparthotelu nie może przekazywać apartamentu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

3. Osoby niezameldowane w Aparthotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju od godziny 7:00 do godziny 22:00.

4. Aparthotel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.

5. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie wpłacony zadatek w wysokości 50% wartości rezerwacji w terminie 3 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak wpłaty zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji.

6. Zadatek winien być wpłacony przelewem tradycyjnym na konto bankowe Aparthotelu, obciążeniem karty kredytowej/debetowej lub opcją płatności internetowej (podczas rezerwacji online).

7. W przypadku niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Aparthotelu zadatek nie zostaje zwrócony.

9. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, Aparthotel nie zwraca opłaty za daną dobę.

10. Dokonując rezerwacji pobytu, akceptują Państwo aktualny regulamin Aparthotelu, skrócenie pobytu nie powoduje zmniejszenia wartości chyba że w porozumieniu stron.

11. Prośbę o przedłużenie pobytu poza okres wskazany przez Gościa w dniu przyjazdu, Gość powinien zgłosić w sposób opisany w par 2 pkt 3 do godziny 9:00 w dniu, w którym upływa termin najmu apartamentu. Zgłoszenie prośby nie jest jednoznaczne z przedłużeniem pobytu. Aparthotel może nie uwzględnić życzenia Gościa w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (apartamentów) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.

§4 USŁUGI

1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o ich niezwłoczne zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.

2. Aparthotel ma obowiązek zapewnić Gościom:
• warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
• bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
• profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Aparthotelu,
• sprzątanie pokoju i uzupełnienie/wymianę pościeli, ręczników na prośbę Gościa.

3. Dodatkowo na życzenie Gościa, Aparthotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
• udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
• zamawianie taksówki.

4. Dla wszystkich Gości udostępniamy bezpłatny dostęp do bezprzewodowej sieci WiFi, hasło dostępne przy wejściu do recepcji, dostępnym całą dobę oraz w każdym apartamencie.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Aparthotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

2. Gość obiektu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia apartamentów i innych pomieszczeń oraz urządzeń technicznych Aparthotelu, powstałe z winy umyślnej lub nieumyślnej (lekkomyślności i niedbalstwa) Gościa lub odwiedzających go osób. Gość jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawienia szkody w dniu wyjazdu w oparciu o wycenę szkody dokonaną przez Aparthotel. W przypadku gdy Gość nie zaakceptuje wyceny strony zastrzegają drogę najpierw polubowną ustalenia wartości szkody poprzez powołanie rzeczoznawcy majątkowego. Aparthotel zastrzega sobie również możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa do kwoty odpowiadającej wartości wyrządzonej szkody stwierdzonej po jego wyjeździe.

3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności w razie zniszczenia i/lub uszkodzenia mienia należącego do Aparthotelu, Aparthotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Aparthotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.

4. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za kradzieże mienia będącego wyposażeniem wynajętego apartamentu a zarazem będącego własnością Aparthotelu (np. ręczniki) w tym odpowiada za uszkodzenia wyposażenia apartamentu. Gość ma obowiązek zgłoszenia niezwłocznie po otrzymaniu kluczy do apartamentu braku elementów wyposażenia takich jak ręczniki, czajnik i innych elementów wyposażenia wyszczególnionych na Karcie Wyposażenia dostępnej w apartamencie.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ APARTHOTELU

1. Aparthotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od lego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu obiektu czy poza terenem Aparthotelu.

2. Aparthotel posiada parking monitorowany niestrzeżony.

3. Aparthotel Zakątna posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

4. Ubezpieczenie dotyczy usług Aparthotelu wraz z zakwaterowaniem.

5. Ubezpieczenie dotyczy szkód rzeczowych w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego w ramach działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem.

6. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
• na skutek prowadzanych napraw, czyszczenia lub innych,
• powstałych poprzez umowy najmu, użyczenia lub innych form korzystania z cudzej rzeczy,
• w pojazdach oraz ich wyposażeniu,
• w mieniu pozostawionym w pojazdach
• polegających na zaginięciu, podmianie, braków inwentarzowych mienia, powstałych na skutek poświadczenia nieprawdy, podstępem, wymuszenia, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych przez ubezpieczonego.

7. W razie kradzieży mienia ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu policję. Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony umyślnie lub na skutek niedbalstwa nie zastosował się do tego obowiązku, ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe.

8. Ubezpieczenie dotyczy także szkód wyrządzonych przez producenta w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu.

9. Ubezpieczenie dotyczy szkód wyrządzonych poprzez rzeczy wniesione na teren obiektu przez gości.

10. Ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń.

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH
Istnieje możliwość odesłania przedmiotów osobistego użytku, pozostawionych w apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa
W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Aparthotel przechowa powyższe przedmioty przez okres miesiąca a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Aparthotelu. Artykuły spożywcze będę przechowywane przez 24 godziny

§8 CISZA NOCNA

W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

§9 REKLAMACJE
1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja – bezpośrednio pracownik recepcji wówczas kiedy w Recepcji się znajduje, na adres e-mail: Info@aparthotelzakatna.pl, pisemnie na adres Aparthotelu tj. ul. Zakątna 19 Tarnów
3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.
4. Aby Reklamacja została rozpoznana powinna zostać złożona w formie pisemnej.

§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Aparthotel akceptuje obecność zwierząt niewielkich, czystych, zdyscyplinowanych oraz uprzednio zgłoszonych w trakcie rezerwacji w drodze powiadomienia e –mail.

2. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych, (poza zewnętrznym Patio – wyście z poziomu -1 z Klatki Schodowej) i miejscami do tego wyznaczonymi zgodnie z treścią Ustawy z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu | wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. Nr81 poz. 529).

3. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości równowartości 100,00 euro (słownie: sto euro 00/100). W/w kwota zostanie doliczona do rachunku klienta.

4. Gość może zostać obciążony kosztami interwencji Straży Pożarnej w przypadku uruchomienie systemu przeciwpożarowego.

5. W apartamentach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych — broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

6. Administratorem Danych Osobowych jest Mariusz Przywara prowadzący działalność gospodarczą pod firmą APARTHOTEL ZAKĄTNA Mariusz Przywara z/s przy ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji pobytu Gościa w Aparthotelu oraz korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Aparthotel. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu realizacji usługi. Gość ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Zakazuje się prowadzenia na terenie Aparthotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

8. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Aparthotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, a także innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Aparthotelu.

9. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w apartamentach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nienaruszającym ich funkcjonalności jak i bezpieczeństwa korzystania.

10. Na terenie obiektu poza apartamentem wynajętym przez Gościa obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.

11. Oplata za dodatkowe sprzątanie pokoju związane z nietypowymi zabrudzeniami wynosi 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100). W/w kwota zostanie doliczona do rachunku Gościa.

12. Aparthotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody w mieniu obiektu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracownikach Aparthotelu lub innych osobach przebywających w Aparthotelu.

13. Ze względu na przepisy bezpieczeństwa przeciwpożarowego zabronione jest używanie w pokojach grzałek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia apartamentu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych.

ul. Zakątna 19, 33-100 Tarnów
tel. +48 664 009 460
tel. +48 513 097 392